Спокій

 1.

My heart dreams of peace,
while my mind dreams of supremacy.

Моє серце мріє про спокій,
А мій розум, тим часом, мріє про вищість.

2.

How I wish
I could devote all my time
to my peace-life preparation.

Як би я хотів
Присвятити увесь свій час
Підготовці до життя-спокою.

3.

May the peace
I feel in my imagination
become a reality in my life.

Нехай спокій,
Який я відчуваю у своїй уяві,
Стане дійсністю мого життя.

4.

God can be found
only after we have sought peace.

Бога можна знайти
Лише після того, як ми віднайшли спокій.

5.

Peace
is the child of compassion,
and not the son of compromise.

Спокій —
Дитя співчуття,
А не син компромісу.

6.

Peace
does not command my mind.
It just illumines my mind.

Спокій
Не розпоряджається моїм розумом.
Він просто просвітлює мій розум.

7.

I am so happy
that peace is more than willing
to be a life-long partner
of my heart.

Я такий щасливий,
Що спокій більш, ніж охочий
Бути супутником мого серця
На усе життя.

8.

God is ready to visit my heart
if I assure Him
that peace will greet Him
at my heart-door.

Бог готовий відвідати моє серце,
Якщо я гарантую,
Що біля дверей мого серця
Його вітатиме спокій.

9.

When my mind breathes in peace
even for a fleeting minute,
my heart starts dancing
with the flying wings of the wind.

Коли мій розум дихає спокоєм
Принаймні одну хвилину,
Моє серце починає танцювати
Із стрімкими крилами вітру.

10.

O peace,
you are the only one to release me
from my ugly darkness-mind-prison.

О спокою,
Тільки ти можеш визволити мене
З огидної в’язниці мого темного розуму.

11.

A God-believer eventually
becomes a peace-liver.

Той, хто вірить у Бога,
Зрештою стає тим, хто живе у спокої.

12.

Peace
caresses and feeds the tears
of my ever-climbing heart.

Спокій
Голубить і живить сльози
Мого серця, що вічно прагне висоти.

13.

Man-independence is not peace;
God-dependence is peace.

Спокій —
Не у незалежності від людини;
Спокій — у залежності від Бога.

14.

Peace
can make me smile
even
through my multiplying tears.

Спокій
Може змусити мене усміхатись
Навіть
Крізь рясні сльози.

15.

Today,
peace breaks
my cruel and powerful fate.

Сьогодні
Спокій ламає
Мою долю, владну й жорстоку.

16.

Tomorrow,
peace will build
my soulful and fruitful fate.

Завтра
Спокій будуватиме
Мою долю одухотвореною й щедрою.

17.

Joy-abundance-blessings
we get
only from peace.

Рясну благодать радості
Ми отримуємо
Тільки від спокою.

18.

Peace
keeps my heart’s faith up
and my mind’s doubt down.

Спокій
Підтримує віру мого серця
І не дозволяє пробиватись сумнівам крізь мій розум.

19.

Peace
does not visit the mind
that treasures hesitation.

Спокій
Не навідується до розуму,
Який дорожить ваганням.

20.

Accumulation is not
and can never be peace.

У накопиченні нема
Й ніколи не може бути спокою.

21.

Peace comes from freedom.
Freedom comes from surrender.
Surrender comes from cheerfulness.
Cheerfulness comes from wil-lingness.
Willingness comes from readiness.

Спокій народжується від свободи.
Свобода народжується від відречення.
Відречення народжується від життєрадісності.
Життєрадісність народжується від охочості.
Охочість народжується від готовності.

22.

Peace
does not complain
because peace never
gets tired.

Спокій
Ніколи не скаржиться,
Бо спокій ніколи
Не втомлюється.

23.

Man-critics and God-critics
will never have an iota of peace.

Критики людини й критики Бога
Ніколи не матимуть ні йоти спокою.

24.

O my heart, peace will never leave you.
Peace really loves you.
Peace is extremely fond of you.

О моє серце, спокій ніколи не покине тебе.
Спокій дійсно любить тебе.
Спокій надзвичайно закоханий у тебе.

25.

To serve God is to preserve peace;
to preserve peace is to deserve satisfaction.

Служити Богові означає зберігати спокій.
Зберігати спокій означає заслуговувати задоволення.

26.

Peace
is a stranger to the rigid mind.
Peace
is a guest of the flexible heart.

Спокій —
Чужинець для жорсткого розуму.
Спокій —
Гість поступливого серця.

27.

Peace
will always treasure and safeguard
your world-oneness-heart.

Спокій
Завжди цінуватиме й стоятиме на варті
Твого серця-єдності зі світом.

28.

Peace
is Infinity’s dance-waves.

Спокій —
Це танок хвиль Нескінченності.

29.

Peace
is Immortality’s song-oceans.

Спокій —
Це пісня океанів Безсмертя.

30.

Good it is, to receive peace from the world.
Better it is, to give peace to the world.
Best, by far the best,
it is to become the peace of the world.

Отримувати спокій від світу — добре.
Давати спокій світові — краще.
Стати спокоєм світу — найкраще,
Найкраще понад усе.

31.

Peace
is for the self-doubt renouncer,
and not the self-doubt enjoyer.

Спокій
Існує для того, хто зрікся сумніватися у собі,
А не для того, хто любується сумнівами у собі.

32.

Twice I get peace.
Once I get peace when my heart cries,
inside my breath, with love.
Once I get peace when my soul smiles,
through my life, with light.

Я отримую спокій двічі:
Один раз я отримую спокій,
Коли всередині мого дихання
З любов’ю кличе моє серце;
Другий раз я отримую спокій,
Коли через моє життя
Світло усміхається моя душа.

33.

In Heaven, peace has another name: light.
On earth, peace has another name: love.

Світло — ще одне ім’я спокою на Небесах.
Любов — ще одне ім’я спокою на землі.

34.

Peace of the compromising minds is mortal.
Peace of the sacrificing hearts is immortal.

Спокій компромісу розумів недовговічний.
Спокій жертовних сердець безсмертний.

35.

My peace-empty mind embarrasses my soul.
My peace-plenty heart gladdens my soul.

Мій неспокійний розум бентежить мою душу.
Моє залите спокоєм серце тішить мою душу.

36.

If you have inner peace,
nobody can force you
to be a slave to the outer reality.

Якщо ти маєш внутрішній спокій,
Ніхто не змусить тебе
Бути рабом зовнішньої реальності.

37.

Patience, patience, patience.
What you need is patience.
In the heart of your patience
you will discover peace-blooms
and satisfaction-blossoms.

Терпіння, терпіння, терпіння.
Терпіння — те, що тобі необхідно.
У серці свого терпіння
Ти виявиш бутони спокою
І квіти задоволення.

38.

My soul is still very much in shock
to see that my life can live without peace.

Побачивши, що моє життя обходиться без спокою,
Моя душа досі перебуває у глибокому шоці.

39.

A heart of peace-abundance
can never be soiled and foiled.

Переповнене спокоєм серце
Ніколи не забрудниться й не зіб’ється зі шляху.

40.

God claims you to be His own
not for what you have,
but for what you are: peace.

Бог вважає тебе своїм близьким
Не за те, що ти маєш,
А за те, чим ти є, —
Спокоєм.

41.

Peace
does not want to be
the harbinger of your life’s evening.

Спокій
Не хоче бути
Провісником смеркання твого життя.

42.

Peace
is the harbinger
of eternal childhood.

Спокій —
Це провісник
Вічного дитинства.

43.

Without being recommended by peace,
God never grants me an interview.

Поки я не матиму рекомендації від спокою,
Бог ніколи не дасть мені інтерв’ю.

44.

Suspicion and illusion
are never invited
to join the peace-party.

Підозра й ілюзія
Ніколи не отримують запрошення
На вечірки спокою.

45.

If your heart does not have a peace-passport,
then you will not be allowed to enter
into God’s Peace-Kingdom.

Якщо твоє серце не має паспорта-спокою,
Тебе не пропустять
У Королівство Спокою Бога.

46.

Peace-dreamer I was.
Peace-lover I am.
Peace-giver I shall eventually become.

Я був тим, хто мріє про спокій.
Я є тим, хто любить спокій.
Я стану, врешті-решт, тим, хто дає спокій.

47.

Peace
is the greatest triumph
of my heart’s universal oneness.

Спокій —
Це найбільший тріумф
Мого серця-єдності із Всесвітом.

48.

Love lives in my heart’s hope.
Peace lives in my soul’s promise.

Любов живе у надії мого серця.
Спокій живе у обіцянці моєї душі.

49.

Peace
I receive
from my heart’s streaming tears
when I pray.

Я отримую
Спокій
У стрімких сльозах мого серця,
Коли молюся.

50.

Peace
I receive
from my soul’s beaming smiles
when I meditate.

Я отримую
Спокій
У променистих усмішках моєї душі,
Коли медитую.

51.

How can you have even an iota of peace
if you do not catch your ego-thief?

Як ти можеш мати хоч йоту спокою,
Якщо не упіймав злодія — своє его?

52.

A mind of peace
is a full harvest of opportunities.

Спокійний розум —
Це щедрий урожай можливостей.

53.

The real in me longs for peace.
The unreal in me longs for power.

Реальне у мені жадає спокою.
Нереальне у мені жадає могутності.

54.

Peace
is not a complicated foreign word
that is difficult to learn.

Спокій —
Не складне іноземне слово,
Що важко вивчити.

55.

Do not squander time.
Pray and meditate
if you really need peace in your mind,
peace in your heart,
peace in your life.

Не витрачай час намарно.
Молись і медитуй,
Якщо тобі дійсно необхідний
Спокій у розумі,
Спокій у серці,
Спокій у твоєму житті.

56.

Yesterday,
peace was my aspiration-journey.

Подорож-устремління
Була моїм спокоєм
Учора.

57.

Today,
peace is my realisation-destination.

Усвідомлення свого призначення —
Мій спокій
Сьогодні.

58.

Tomorrow,
peace will be my perfection-manifestation.

Проявлення досконалості
Буде моїм спокоєм
Завтра.

59.

Eagerness
brings an iota of peace into
my searching mind.

Завзяття
Приносить краплю спокою
Моєму розуму, що у пошуках.

60.

Willingness
brings a plethora of peace
into my aspiring heart.

Охочість
Приносить глибокий спокій
Моєму серцю, що плекає устремління.

61.

Self-givingness
brings boundless peace
into my blossoming life.

Самовіддача
Приносить безмежний спокій
Моєму життю-цвітінню.

62.

God and God’s Peace
together weep
at our conscious
and deliberate misdeeds.

Бог та Спокій Бога
Плачуть удвох
Над нашими усвідомленими,
Навмисними проступками.

63.

What does peace do?
Peace blossoms.
What else?
Peace spreads.
What else?
Peace illumines.
What else?
Peace fulfils.

Що робить спокій?
Спокій квітне.
Що ще робить спокій?
Спокій поширюється.
Що ще робить спокій?
Спокій просвітлює.
Що ще робить спокій?
Спокій здійснює.

64.

I saw the light of day
to manifest God on earth.
Peace saw the light of day
to lovingly show me the way.

Я з’явився на світ,
Щоб проявляти Бога на землі.
Спокій з’явився на світ,
Щоб люб’язно вказувати мені шлях.

Шрі Чинмой, Спокій –  Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2016
Sourced from http://ua.srichinmoylibrary.com/peac-uk