Храм мого серця

1.

My aspiration-temple,
My aspiration,
The bloom and the blossom
Of my God-realisation.

Храм мого устремління,
Моє устремління –
Розквіт та цвітіння
Мого Богоусвідомлення.

2.

In the outer life
You make great sacrifices
To build a temple.
Similarly, in the inner life,
You can offer daily
Your inspiration, aspiration
And dedication
To make your body
A perfect temple
Of the Supreme.

Щоб спорудити храм,
У зовнішньому житті
Ти жертвуєш дуже багато.
Так само
І у внутрішньому житті
Ти можеш щодня пропонувати
Своє натхнення, устремління та відданість,
Щоб зробити своє тіло
Досконалим храмом
Всевишнього.

3.

Each temple
Is a special world of God’s.
Every day
In the morning,
At noon and in the evening,
It broadcasts all the news,
But only about God.

Кожен храм –
Це особливий світ Бога.
Щодня вранці,
Опівдні
Та ввечері
Він передає багато новин,
Але тільки про Бога.

4.

You may forget
Anything you want to,
But never forget
The sunlit path
That leads to
Your heart-temple.

Можеш забути
Усе, що хочеш,
Та ніколи не забувай
Залитий сонцем шлях,
Що веде до храму
Твого серця.

5.

God is waiting
In His timeless Temple
To welcome you
And your heart-flames.

Бог чекає
У Своєму вічному Храмі,
Щоб привітати тебе
І твоє серце-полум’я.

6.

I can have abundant peace
If I can ring
My heart’s temple bell
Every day
Without fail.

Безмежний спокій буде мій,
Якщо я дзвонитиму
У дзвін мого серця-храму
Щодня,
Не пропускаючи.

7.

I can have abundant peace
If I can sit
At my heart’s temple shrine
And pray and meditate
Every day.

Безмежний спокій буде мій,
Якщо я щодня
Молитимусь і медитуватиму
Перед вівтарем
Мого храму-серця.

8.

If there is obedience,
Then we are bound to hear
The bell ringing
In our temple heart.

Якщо є слухняність,
То ми неодмінно почуємо
Дзвін, який звучить
У храмі наших сердець.

9.

May my heart ring
Sleeplessly and breathlessly,
Like the most sacred
Temple bell.

Мов найсвященніший дзвін храму,
Моє серце
Нехай звучить
Безсонно й безупинно.

10.

My Lord,
True I devotedly enjoy
Your Presence
Everywhere,
But I love Your Presence
In my heart-temple most.

Мій Господи,
Воістину, де б Ти не був —
Незмінно я насолоджуюся Твоєю Присутністю.
Проте найбільше я люблю
Твою Присутність
У моєму храмі-серці.

11.

If you are on the spiritual path,
Then at every moment
Try to live inside
God’s Heart-Temple,
Which is
Your only home.

Якщо ти на духовному шляху,
То старайся щомиті
Жити
У Храмі-Серці Бога,
Який є
Твоїм єдиним домом.

12.

May my heart-temple-bell
Ring every day
As loudly as possible
To awaken
My dormant inner life.

Нехай щодня лунає
Дзвін храму мого серця
Як найгучніше,
Щоб пробудити
Моє сонне внутрішнє життя.

13.

Mine is a hallowed
Heart-temple.
Here I sing,
Here I pray,
Here I meditate
And here in silence
I converse
With my Lord
Beloved Supreme.

Мій священний
Храм-серце.
Тут я співаю,
Тут я молюся,
Тут я медитую.
Тут у безмовності
Я розмовляю
Зі своїм Любим
Всевишнім Господом.

14.

Smaller than the smallest
May be the outer temple
Where every day I go
To worship my Lord.
But larger than the largest
Is my inner temple
Where every day I go
To pray and meditate
With my aspiration-cry
And dedication-smile
To become another God.

Менший від найменшого
Може бути зовнішній храм,
Куди я приходжу щодня,
Щоб вшанувати мого Господа.
Але більший від найбільшого —
Мій внутрішній храм,
Куди я приходжу щодня,
Щоб молитися і медитувати
З плачем-устремлінням,
З усмішкою-відданістю,
Щоб стати ще одним Богом.

15.

Will you believe,
Can you believe,
That my Beloved Supreme
Loves the blue-gold flames
Of my heart-temple
Infinitely more
Than He loves anything else
In His entire creation?

Чи повіриш,
Чи зможеш повірити,
Що мій Любий Всевишній
Любить золото-блакитне полум’я
Мого серця-храму
Понад усе
У всьому своєму творінні?

16.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
Please, please accept
My heart’s gratitude-tears.
Today You have given me the key
To open my heart-temple door
Every morning
And every evening
To pray and meditate.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Будь ласка, будь ласка, прийми
Сльози вдячності мого серця.
Сьогодні ти дав мені ключ,
Щоб щоранку
Та щовечора
Відкривати двері мого храму-серця
Для молитви і медитації.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

17.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
Where is your temple?
Is it not in your daily life?
Where is your shrine?
Is it not in your daily life?
Where is your duty?
Is it not in your daily life?
Where is your God?
Is He not in your daily life?
Who is God?
Не who sings the song
Of self-transcendence
At each hush-gap.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Де твій храм?
Чи не у твоєму повсякденному житті?
Де твій вівтар?
Чи не у твоєму повсякденному житті?
Де твій обов’язок?
Чи не у твоєму повсякденному житті?
Де твій Бог?
Чи не у твоєму повсякденному житті?
Хто такий Бог?
Той, хто співає
Пісню Самоперевершення
Кожної миті тиші.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

18.

I dance in all my being,
Inside the blessingfully
Hallowed temple
Of the cosmic gods.

#+BEGINVERSE

Усе моє єство Танцює У благословенно освяченому храмі Космічних богів.

19.

:PROPERTIES: :GENRE: poem :cite-key: MHT:19-uk

20.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
May my life be
My heart-temple-beauty
And
My soul-shrine-fragrance.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Нехай моє життя
Буде красою храму мого серця
Та ароматом вівтаря моєї душі.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

21.

Do not interfere with God.
Let Him become
A regular Visitor
To your heart-temple.

Не втручайся.
Дозволь Богові стати
Постійним Відвідувачем
Храму твого серця.

22.

It seems
Humanity’s
Perfection-satisfaction-temple
Will always remain
Under construction.

Здається,
Що храм досконалості-задоволення
Людства
Завжди перебуватиме
У стадії будівництва.

23.

Who can build his life’s
Dedication-temple
Without his heart’s
Aspiration-foundation?

Хто зможе побудувати
Храм присвяти свого життя
Без фундаменту-устремління
Свого серця?

24.

Develop your inner
Confidence-power.
You will be able to become
A perfect builder
Of God’s manifestation-temple
On earth.

Розвивай свою внутрішню
Силу впевненості.
Ти зможеш стати
Досконалим будівником
Храму проявлення Бога
На землі.

25.

I love
Divinity’s heart-temple.
It is there
That I never fear
The thunder of the doubt-war.

Я люблю
Серце-храм божественності.
Саме там
Я ніколи не боюся
Гуркоту грому війни-сумнівів.

26.

Heavenly Father,
Awaken my heart,
Ignite my age-long darkness,
Fill my temple of light
With Your Fragrance-Beauty.

Небесний Отче,
Пробуди моє серце,
Запали мою одвічну темряву,
Наповни мій храм світла
Пахощами Твоєї Краси.

27.

I showed God
My heart’s temple.
God immediately blessed me
With His Compassion-Eye
And Satisfaction-Heart
And asked me to install them
In my heart-temple.

Я показав Богові
Храм мого серця.
Бог негайно благословив мене
Своїм Оком Співчуття
Та Серцем Задоволення
І попросив, щоб я установив їх
У моєму храмі-серці.

 

29.

When I wish to pray,
I enter into the temple
Of Eternity.
When I wish to meditate,
I enter into the sky
Of Infinity.
When I wish to realise,
I enter into the sun
Of Immortality.

Коли я хочу молитися,
Я вступаю у храм
Вічності.
Коли я хочу медитувати,
Я поринаю у небо
Безмежності.
Коли я хочу усвідомлювати,
Я проникаю у сонце
Безсмертя.

30.

О lovers of goodness,
You are the students
Of God’s secret and sacred
Temple-school.

О люблячі доброту,
Ви — учні
Таємничої і священної
Школи-храму Бога.

31.

Unless you have
Secured your place
In the sacred temple
Of timeless time.
How will you appreciate
The Silence-Vision
And sound-creation
Of God?

Якщо не мати
Надійного місця
У священному храмі
Вічного часу,
Як можна достойно оцінити
Безмовність-Бачення
Та звук-творіння
Бога?

32.

The temple of silence
Can tell me
How earth-perfection
Can come into existence.

Храм безмовності
Може розповісти мені,
Як досконалості землі
Стати дійсністю.

33.

The sovereignity of love
Nobody disputes.
The sovereignty of love
Is perfection-manifestation.
The sovereignity of love
Is the God-shrine
In His vision-temple,
In His earth-bound, sweet
Immortal Height.

Верховенство любові
Незаперечне.
Верховенство любові –
Це вияв досконалості.
Верховенство любові –
Це вівтар Бога
У храмі Його бачення,
У зв’язаній землею
Його Солодкій Безсмертній Висоті.

34.

If I do not see You
In my body-temple,
Why do I live inside my body,
O Lord?
If You truly abide
In Your entire creation,
Then is there any place
Where You can remain
Unseen and invisible?
Alas, I have not kept
My heart-eye
Open to see You.
Therefore, I see You not
Anywhere.

Якщо я не бачу Тебе
У своєму храмі-тілі,
То навіщо живу я у тілі,
О Господи?
Якщо Ти справді перебуваєш
У всьому Своєму творінні,
То чи є таке місце,
Де Ти можеш залишатися
Невидимим і непомітним?
Ой, леле, я не тримаю
Око свого серця відчиненим,
Щоб бачити Тебе.
Ось чому я не бачу Тебе
Ніде.

35.

My Lord’s
Compassion-Eye
And Forgiveness-Feet:
There are the only things
I keep
Inside my heart’s
Gratitude-temple.

Око Співчуття
І Стопи Прощення
Мого Господа –
Лише їх
Я бережу
У храмі вдячності
Мого серця.

36.

God is a Sweetness-Whisper
And not a loudness-trumpet
Inside our heart-temple.

Бог – не гучномовець,
А Насолода-Шепіт
У храмі наших сердець.

37.

May my heart rise
Like incense-prayer
To the highest God-Temple.

Нехай моє серце лине,
Наче молитовний фіміам,
До найвищого Храму-Бога.

38.

May each breath of my heart
Help me turn my life
Into a God-temple.

Нехай кожен подих мого серця
Допомагає мені повертати життя
До храму-Бога.

39.

Needed: a sincerity-mind-bud
То enter into
The outer temple.
Needed: a purity-heart-blossom
То enter into
The inner temple.

Щоб увійти до зовнішнього храму,
Вкрай необхідний бутон
Щирості розуму.
Щоб увійти до внутрішнього храму,
Вкрай необхідна квітка
Чистоти серця.

40.

Everybody must walk
Through the heart-temple
To arrive at God’s Palace.

Щоб прибути до Палацу Бога,
Кожному слід пройти
Через храм серця.

41.

When you enter into
God’s Heart-Temple,
What does God do?
He does only one thing:
He begs you and begs you
Only smile.

Що робить Бог,
Коли ти входиш
У Серце-Храм Бога?
Він зайнятий тільки одним:
Просить тебе
Лише посміхатися.

42.

God comes not
To brick-stone-temples.
He frequents only
Heart-devotion-breath-temples.

Бог не приходить
До храмів-кам’яниць.
Лише у храмі серця, де дихає відданість,
Він частий гість.

43.

May time be
My God-worshipping
Heart-temple-builder.

Нехай час буде зодчим
Мого серця-храму
Поклоніння Богу.

44.

Every day
In my heart-temple
I drink the Foot wash
Of my Beloved
Supreme.

Щодня
У моєму храмі-серці
Я п’ю воду,
Що омиває Стопи
Мого Любого Всевишнього.

45.

I do hurt God’s Eye
When I do not worship
And treasure
God’s Feet
Inside my heart-temple.

Я дійсно раню Око Бога,
Коли не шаную
Стопи Бога
Та не ціную їх
У своєму серці-храмі.

46.

I see God’s Eye
Every day
Inside the temple-purity
Of my heart.

Щодня
Я бачу Око Бога
Всередині храму-чистоти
Свого серця.

47.

We must all obey God
In the heart-temple
Of self-offering.

Усім нам слід
Слухатися Бога
У серці-храмі самовідданості.

48.

Simplify your life-temple.
Purify your heart-shrine.
Lo, your Lord
Beloved Supreme
Is singing and dancing
With enormous joy and pride.

Спрости своє життя-храм.
Очисти своє серце-вівтар.
Поглянь, твій Любий
Всевишній Господь
Співає й танцює
З неймовірною радістю та гордістю.

49.

Divinity’s infinite joy
Is found only
In the temple of silence.

Нескінченну Радість Божественності
Можна знайти
Тільки у храмі безмовності.

50.

Our life readiness
Bring us to
The God-Temple.

Готовність нашого життя
Приводить нас
До Храму Бога.

51.

My soul always wants
My heart, mind, vital and body
To be in the temple
Of selfless activities.

Моя душа завжди бажає,
Щоб моє серце, розум, вітал і тіло
Знаходилися у храмі
Безкорисливої діяльності.

52.

My Lord Supreme
Builds a peace-temple
Inside each purity-thought
Of my mind
And each aspiration-cry
Of my heart.

Мій Господь Всевишній
Зводить храм спокою
Всередині кожної думки чистоти
Мого розуму
Та
Всередині кожного поклику-устремління
Мого серця.

53.

It is only
When I leave my mind
Outside my heart-temple
That I am allowed to come in
To pray, meditate
Аnd serve.

Лише тоді,
Коли я залишаю свій розум
Поза межами храму свого серця,
Мені дозволено увійти до храму,
Щоб молитися, медитувати
І служити.

54.

I am praying
To my Lord Supreme
Not to allow
Even an iota of thought
To enter into my heart-temple.

Я молю
Свого Господа Всевишнього
Не дозволяти
Навіть найдрібнішій думці
Проникати до мого серця-храму.

55.

God’s Hope, God’s Love
And God’s Promise
Blossom only
When I live peacefully
Inside my heart-temple.

Надія Бога, Любов Бога
Та Обіцянка Бога
Розквітають тільки тоді,
Коли я мирно живу
У своєму храмі-серці.

56.

То enjoy
The beauty and fragrance
Of peace,
We must sing always
Our heart-temple-songs.

Щоб насолоджуватися
Красою й ароматом
Спокою,
Ми повинні співати завжди
Пісні свого серця-храму.

57.

О my temple-heart,
Where are your
Heaven-climbing tears?
O my temple-heart,
Where are your
World-covering smiles?

О моє серце-храм,
Де твої сльози,
Що течуть аж до Небес?
О моє серце-храм,
Де твої усмішки,
Що осягають увесь світ?

58.

О my temple-purity-heart,
May my tears and smiles
Play hide-and-seek
Inside you.

О моє серце-храм чистоти,
Нехай всередині тебе
Граються у хованки
Мої сльози й усмішки.

59.

We must create
Our inner temples
With our heart’s
Rich cries and smiles.

Ми повинні звести
Свої внутрішні храми
Із рясних сліз та щедрих усмішок
Наших сердець.

60.

God wants me to live
In the temple
Of aspiration, love,
Devotion and surrender,
And not in the house
Of world-challenging
Competitions.

Бог хоче,
Щоб я жив у храмі
Устремління, любові,
Відданості та зречення,
А не у домі змагань,
Що кидають виклик
Усьому світові.

61.

You can hear
God’s Voice
Only in
Your silence-heart-temple.

Ти можеш чути
Голос Бога
Лише у тиші
Храму свого серця.

62.

When I enter into
My heart’s silence-temple,
Even before I call,
God replies.

Коли я вступаю
До храму безмовності свого серця,
Бог відповідає перш,
Ніж я покличу Його.

63.

If I have anything
To be proud of in my life,
Then it is the purity
Of my heart-temple.

Якщо і є мені чим пишатися
У моєму житті,
То це — чистота
Мого храму-серця.

64.

I am so happy and proud to know
That my heart-temple
Is blessed
By God’s Peace
And
God’s Delight.

Я такий щасливий
Та гордий дізнатися,
Що мій храм-серце
Освячений
Миром Бога
Та Його Торжеством.

65.

God wants me to strike
His largest Victory-Gong
Inside my
Aspiration-heart-temple.

Бог хоче, щоб я бив
У найбільший Гонг Його Перемоги
У своєму
Серці-храмі устремління.

66.

From time immemorial
Man has been building temples
To worship God.
But God made only one temple,
And that temple
Will forever and forever stand.
What is that temple?
Man’s aspiration-heart.

Споконвіку
Людство будує храми,
Щоб поклонятися Богові.
А Бог збудував
Єдиний храм.
Цей храм стоятиме вічно.
Що це за храм?
Людське серце устремління.

67.

О seeker,
You must never violate
The rules
Of your aspiration-heart-temple.

О шукачу,
Тобі ніколи не слід
Порушувати
Правил храму твого серця устремління.

68.

Never miss
Your morning prayer
And meditation
If you want to adorn
Your aspiration-temple-heart.

Якщо хочеш прикрасити
Свій храм-серце устремління,
Ніколи не пропускай
Ранкову молитву
І медитацію.

69.

Your life shall blossom
Like roses
In your heart-garden,
If you kindle the flames
In your
Aspiration-heart-temple.

Твоє життя цвістиме
У саду серця,
Мов троянди,
Якщо у храмі серця
Ти запалиш вогні
Свого устремління.

70.

If you can keep
Illumining
The temple within,
God will blessingfully
And proudly
Broadcast your name.

Якщо ти зможеш підтримувати
Сяйво
Свого внутрішнього храму,
Бог благословенно
І гордо
Оголосить твоє ім’я.

71.

Do not carry
Your mind-bundle with you
When you enter into
Your heart-temple
To meditate and illumine
Yourself.

Не бери із собою
Клунок свого розуму,
Коли заходиш
До храму-серця,
Щоб медитувати
І просвітлити себе.

72.

You will be allowed to enter
Into the heart-temple
Only when you have
Radically changed your mind.

Тобі дозволять увійти
До храму-серця
Лише тоді,
Коли ти докорінно зміниш свій розум.

73.

Keep the body-temple
In a soulful frame
Of consciousness
To lead a goodness
And fulness-life.

Підтримуй дух натхнення
У своєму храмі-тілі,
Щоб жити
Доброчинно та наповнено.

74.

Where is the shrine
Of fulfilment?
Inside the temple
Of self-effacement.

Де вівтар
Здійснення?
Всередині
Храму самозабуття.

75.

May my
Aspiration-heart-bell
Ring every morning
And every evening
Like a temple bell.

Немов дзвін храму,
Хай лунає щоранку
Та щовечора
Дзвін мого серця-устремління.

76.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
I am fulfilling
Three supreme Commands
Of Yours:
I am loving my prayer-life.
I am loving my temple-heart.
I am loving my shrine-breath.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Я виконую
Три Твої всевишні
Накази:
Я люблю своє життя-молитву.
Я люблю своє серце-храм.
Я люблю своє дихання-вівтар.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

77.

God has an easy access
To every place,
Specially to our heart-temple.

Бог має вільний доступ
До будь-якого місця,
Особливо до храму наших сердець.

78.

All those who enter into
The heart-temple
Receive
Аspiration-blessings
From the Lord Supreme.

Усі ті, що заходять
До храму-серця,
Отримують
Устремління-благословення
Господа Всевишнього.

79.

If you have
Implicit faith in God,
Then only He will invite you
To come to His Heart-Temple.

Тільки коли ти матимеш
Непохитну віру в Бога,
Він запросить тебе
До Храму Свого Серця.

80.

In no time,
God Himself comes
To bless our souls
When they knock at God’s
Temple Gate.

Сам Бог
Негайно приходить,
Щоб благословити наші душі,
Коли вони стукають
У Ворота Храму Бога.

81.

Your Lord
Beloved Supreme
Is eagerly waiting for you.
Just step inside
Your heart-temple.

Твій Любий
Всевишній Господь
Із нетерпінням чекає на тебе.
Просто ступи всередину
Cвого серця-храму.

82.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
I must always remain
Inside my temple-heart
То become
A supremely choice
Instrument
Of Yours.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Я повинен завжди залишатися
Всередині храму свого серця,
Щоб стати
Твоїм
Всевишньо обраним
Інструментом.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

83.

What is my heart doing?
My heart is devotedly building
My soul’s
Love-compassion-wisdom-temple.

Що робить моє серце?
Моє серце віддано будує
Храм мудрості-любові-співчуття
Моєї душі.

84.

I shall keep my heart-temple
Always free from
The pretense of my mind.

Я завжди триматиму храм свого серця
Вільним
Від зазіхань розуму.

85.

God wants me to have
A purity-temple
Inside my mind
And not inside my heart.
Why?
Because I already have
A purity-temple
Inside my heart.

Бог хоче, щоб я мав
Храм чистоти
У розумі,
А не у серці.
Чому?
Бо у серці
Я вже маю
Храм чистоти.

86.

My Lord
Lives in the purity-temple
Of my heart.

Мій Господь

Живе у храмі чистоти

Мого серця.

87.

With my prayer-mind
And meditation-heart
I am going
To transform my life
Into a temple of God-songs.

Своїм розумом-молитвою
Та серцем-медитацією
Я збираюся
Перетворити своє життя
На храм пісень Бога.

 

89.

I am progressing
Fast, faster, fastest,
Only because
I pray and sing
Inside the God-obedience-temple.

Я прогресую
Швидко, швидше, найшвидше
Лише тому,
Що молюся та співаю
У слухняності-храмі Бога.

 

91.

If you want to live
Inside your heart-temple,
Then sweep away the dust
Of the past.

Якщо хочеш жити
У своєму храмі-серці,
Вимети геть
Прах минулого.

92.

Discard your mind’s negativity
If you want to visit
Your heart-temple.

Якщо хочеш завітати
До храму свого серця,
Відкинь негативність свого розуму.

93.

Alas, I am longing
And longing
For a temple-heart
And a purity-mind.

На жаль, мені так не вистачає
Серця-храму
Та розуму-чистоти.

 

95.

То have a soulful thought
Is infinitely more significant
Than to visit
A God-worship-temple.

Безмежно важливіше
Мати одухотворені думки,
Ніж відвідувати
Храми поклоніння Богу.

96.

My heart-temple welcomes
Only the seekers
Of earth’s newness
And the lovers
Of Heaven’s fulness.

Мій храм-серце ласкаво просить
Лише тих, хто шукає
Новизну землі
І любить
Повноту Небес.

97.

My religion
Wants me always to remain
In my heart’s
Devotion-bliss-temple.

Моя релігія хоче,
Щоб я завжди перебував
У храмі блаженства
Мого відданого серця.

98.

My religion
Is
My God-whisper-dedication
To the heart-temple
Of humanity.

Моя релігія –
Це шепіт-присвята
Мого Бога
Серцю-храму
Людства.

 

100.

My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!
May I worship
You sleeplessly
And breathlessly
In my love-devotion-
Surrender-delight-temple-heart.
My Supreme,
My Supreme,
My Supreme!

Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!
Дозволь мені
Поклонятися Тобі безсонно
І неустанно
У моєму серці-храмі
Торжества любові, відданості і відречення.
Мій Всевишній,
Мій Всевишній,
Мій Всевишній!

Шрі Чинмой, Храм мого серця – , Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2015
Sourced from http://ua.srichinmoylibrary.com/mht-uk